Tên người nước ngoài trong tiếng Trung ( Phần 2)

Bạn gặp khó khăn khi nhớ tên người nước ngoài trong tiếng Trung?

Bạn lẫn lộn các tên với nhau vì nó chỉ khác nhau một tý vỏ bọc âm thanh mà thôi…

Bảng từ dưới đây sẽ hỗ trợ bạn giải quyết những vấn đề nan giải hóc búa đó nhé…..

56369040a58c454cbe32a2b28e8ab054
 1. Daphne达芙妮 – dáfúnī
 2. Darcy达茜 – dá qiàn
 3. Debbie黛比 – dài bǐ
 4. Deborah黛博拉 – dài bó lā
 5. Debra黛布拉 – dài bù lā
 6. Demi黛米 – dài mǐ
 7. Diana黛安娜 – dài ānnà
 8. Dolores德洛丽丝 – dé luò lì sī
 9. Donna堂娜 – táng nà
 10. Doris桃瑞丝 – táo ruì sī
 11. Edith伊迪丝 – yī dí sī
 12. Editha伊迪萨 – yī dí sà
 13. Elaine伊莱恩 – yī lái’ēn
 14. Eleanor埃莉诺 – āi lì nuò
 15. Elizabeth伊丽莎白 – yīlìshābái
 16. Ella埃拉 – āi lā
 17. Ellen爱伦 – ài lún
 18. Ellie艾莉 – ài lì
 19. Emerald艾米瑞达 – ài mǐ ruì dá
 20. Emily艾米丽 – ài mǐ lì
 21. Emma艾玛 – ài mǎ
 22. Enid伊妮德 – yī nī dé
 23. Elsa埃尔莎 – ěr shā
 24. Erica埃莉卡 – āi lì kǎ
 25. Estelle爱斯特尔 – ài sī tè ěr
 26. Esther爱丝特 – ài sī tè
 27. Eudora尤杜拉 – yóu dù lā
 28. Eva伊娃 – yī wá
 29. Eve伊芙 – yī fú
 30. Fannie芬妮 – fēn nī
 31. Fiona菲奥纳 – fēi ào nà
 32. Frances弗郎西丝 – fú láng xī sī
 33. Frederica弗雷德里卡 – fú léi délǐ kǎ
 34. Frieda弗里达 – fú lǐ dá
 35. Gina吉娜 – jí nà
 36. Gillian吉莉安 – jí lì ān
 37. Gladys格拉蒂丝 – gélā dì sī
 38. Gloria格罗瑞娅 – gé luó ruì yà
 39. Grace格瑞丝 – gé ruì sī
 40. Greta格瑞塔 – gé ruì tǎ
 41. Gwendolyn格温多琳 – gé wēn duō lín
 42. Hannah汉娜 – hàn nà
 43. Helena海伦娜 – hǎilún nà
 44. Hellen海伦 – hǎilún
 45. Hebe赫柏 – hè bǎi
 46. Heidi海蒂 – hǎi dì
 47. Ingrid英格丽德 – yīng gé lì dé
 48. Ishara爱沙拉 – ài shālā
 49. Irene艾琳 – ài lín
 50. Iris艾丽丝 – àilìsī
 51. Ivy艾维 – ài wéi
 52. Jacqueline杰奎琳 – jié kuí lín
 53. Jamie詹米 –  zhān mǐ
 54. Janet珍妮特 – zhēnnī tè
 55. Jean姬恩 –  jī ēn
 56. Jessica杰西卡 – jié xī kǎ
 57. Jessie杰西 – jié xī
 58. Jennifer詹妮弗 –  zhānnīfú
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY