Lịch khai giảng tháng 02 – 2014

1. HSK4 cơ bản ( 30 buổi/ khóa ) : 14/2

2. HSK5 cơ bản  ( 30 buổi/ khóa ) : 15/2

3. HSK6 cơ bản  ( 30 buổi/ khóa ) : 16/2

4. BOYA2 ( 36 buổi / khóa ) : 20/2

5. Dịch chuyên đề 2 ( 15 buổi / khóa ): 22/2

6. Su cheng 2 ( 20 buổi/ khóa ) : 24/2

7. Khẩu ngữ Tiếng trung thương mại Trung cấp 2 ( 20 buổi/ khóa ) : 26/2

8. Su cheng 1 ( 20 buổi/ khóa) : 28 /2

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY