DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC

Post by On Tháng Mười 25, 2016

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC
中国政府奖学金院校名单
STT- KHU VỰC +TÊN TRƯỜNG – LINK TRƯỜNG
北京
1 北京交通大学 ĐH GIAO THÔNG BẮC KINH http://www.bjtu.edu.cn/
2 北京工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP BẮC KINH http://www.bjut.edu.cn/
3 北京航空航天大学 ĐH HÀNG KHÔNG BẮC KINH http://www.buaa.edu.cn/
4 北京理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ BẮC KINH http://www.bit.edu.cn/
5 北京科技大学 ĐH KỸ THUẬT BẮC KINH http://www.ustb.edu.cn/
6 北京邮电大学 ĐH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẮC KINH http://www.bupt.edu.cn/
7 北京师范大学 ĐH SƯ PHẠM BẮC KINH http://www.bnu.edu.cn/
8 首都师范大学 ĐH SƯ PHẠM THỦ ĐÔ http://www.cnu.edu.cn/
9 北京外国语大学 ĐH NGOẠI NGỮ BẮC KINH http://www.bfsu.edu.cn/
10 首都经济贸易大学 ĐẠI HỌC KINH TẾ THƯƠNG MẠI BẮC KINH http://www.cueb.edu.cn/
11 北京体育大学 ĐH THỂ DỤC BẮC KINH http://www.bsu.edu.cn/
12 北京化工大学 ĐH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẮC KINH http://www.buct.edu.cn/
13 中国农业大学 ĐH NÔNG NGHIỆP BẮC KINH http://www.cau.edu.cn/
14 中国地质大学 ĐH ĐỊA CHẤT TRUNG QUỐC (BẮC KINH) http://www.cugb.edu.cn/index.action
15 中央民族大学 ĐH DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG http://www.muc.edu.cn/
16 华北电力大学 ĐH ĐIỆN LỰC HOA BẮC http://www.ncepu.edu.cn/
17 中国传媒大学 ĐH TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC http://by.cuc.edu.cn/ 天津
18 天津师范大学 ĐH SƯ PHẠM THIÊN TÂN http://www.tjnuzsb.com/
19 天津工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP THIÊN TÂN http://www.tjpu.edu.cn/
20 天津理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ THIÊN TÂN http://www.tjut.edu.cn/
21 天津财经大学 ĐH TÀI CHÍNH THIÊN TÂN http://www.tjufe.edu.cn/
22 天津大学 ĐH THIÊN TÂN http://www.tju.edu.cn/
23 天津科技大学 ĐH KỸ THUẬT THIÊN TÂN http://www.tust.edu.cn/index.html 上海 24 同济大学 ĐH ĐỒNG TẾ http://www.tongji.edu.cn/
25 上海交通大学 ĐH GIAO THÔNG THƯỢNG HẢI http://www.sjtu.edu.cn/
26 华东师范大学 ĐH SƯ PHẠM HOA ĐÔNG http://www.ecnu.edu.cn/
27 上海外国语大学 ĐH NGOẠI NGỮ THƯỢNG HẢI http://www.shisu.edu.cn/
28 上海财经大学 ĐH TÀI CHÍNH THƯỢNG HẢI http://www.shufe.edu.cn/structure/index
29 上海师范大学 ĐH SƯ PHẠM THƯỢNG HẢI http://www.shnu.edu.cn/
30 上海理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ THƯỢNG HẢI http://www.usst.edu.cn/
31 上海海事大学 ĐH HÀNG HẢI THƯỢNG HẢI http://www.shmtu.edu.cn/ 重庆
32 重庆邮电大学 ĐH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÙNG KHÁNH http://www.cqupt.edu.cn/cqupt/index.shtml
33 哈尔滨工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP CÁP NHĨ TÂN http://www.hit.edu.cn/ 黑龙江 34 黑龙江大学 ĐH HẮC LONG GIANG http://www.hlju.edu.cn/ 吉林
35 吉林大学 ĐH CÁT LÂM http://www.jlu.edu.cn/
36 东北师范大学 ĐH SƯ PHẠM ĐÔNG BẮC http://www.nenu.edu.cn/

 

cptq
37 吉林师范大学 ĐH SƯ PHẠM CÁT LÂM http://www.jlnu.edu.cn/new/
38 长春理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG XUÂN http://www.cust.edu.cn/ 辽宁
39 大连理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ ĐẠI LIÊN http://www.dlut.edu.cn/
40 大连海事大学 ĐH HÀNG HẢI ĐẠI LIÊN http://www.dlmu.edu.cn/
41 中国医科大学 ĐẠI HỌC Y TRUNG QUỐC http://202.118.40.32/
42 辽宁师范大学 ĐH SƯ PHẠM LIÊU NINH http://www.lnnu.edu.cn/
43 沈阳师范大学 ĐH SƯ PHẠM THẨM DƯƠNG http://www.synu.edu.cn/
44 东北财经大学 ĐH TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC http://www.dufe.edu.cn/
45 大连外国语学院 HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ ĐẠI LIÊN http://www.dlufl.edu.cn/
46 沈阳航空航天大学 ĐH HÀNG KHÔNG THẨM DƯƠNG http://www.sau.edu.cn/
47 辽宁中医药大学 ĐH ĐÔNG Y DƯỢC LIÊU NINH http://www.lnutcm.edu.cn/web/guest/home
48 沈阳工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP LIÊU NINH http://www.sut.edu.cn/
49 沈阳建筑大学 ĐH KIẾN TRÚC THẨM DƯƠNG http://www.sjzu.edu.cn/
50 大连交通大学 ĐH GIAO THÔNG ĐẠI LIÊN http://gzstdjtu.xxzs.org/default.asp 安徽 51 安徽大学 ĐH AN HUY http://www.ahu.edu.cn/
52 安徽师范大学 ĐH SƯ PHẠM AN HUY http://www2.ahnu.edu.cn/ 江苏
53 南京大学 ĐH NAM KINH http://www.nju.edu.cn/
54 东南大学 ĐH ĐÔNG NAM http://www.seu.edu.cn/
55 河海大学 ĐH HÀ HẢI http://www.hhup.com/
56 南京中医药大学 ĐH DÔNG Y DƯỢC NAM KINH http://www.njutcm.edu.cn/
57 中国药科大学 ĐH DƯỢC TRUNG QUỐC http://www.cpu.edu.cn/s/1/t/96/main.htm 58 南京师范大学 ĐH SƯ PHẠM NAM KINH http://www.njnu.edu.cn/
59 南京理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ NAM KINH http://www.njust.edu.cn/
60 南京农业大学 ĐH NÔNG NGHIỆP NAM KINH http://www.njau.edu.cn/
61 江苏大学 ĐH GIANG TÔ http://www.ujs.edu.cn/site1/
62 扬州大学 ĐH DƯƠNG CHÂU http://www.yzu.edu.cn/ 浙江
63 浙江师范大学 ĐH SƯ PHẠM TRIẾT GIANG http://www.zjnu.edu.cn/
64 浙江理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ TRIẾT GIANG http://www.zist.edu.cn/
65 浙江工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP TRIẾT GIANG http://www.zjut.edu.cn/
66 浙江科技学院 HỌC VIỆN KỸ THUẬT TRIẾT GIANG http://www.zust.edu.cn/
67 杭州师范大学 ĐH SƯ PHẠM HÀNG CHÂU http://www.hznu.edu.cn/ 山东
68 山东大学 ĐH SƠN ĐÔNG http://www.sdu.edu.cn/
69 中国海洋大学 ĐH HẢI DƯƠNG TRUNG QUỐC http://www.ouc.edu.cn/ 湖北 70 华中科技大学 ĐH KỸ THUẬT HOA TRUNG http://www.hust.edu.cn/
71 华中师范大学 ĐH SƯ PHẠM HOA TRUNG http://www.ccnu.edu.cn/
72 武汉理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VŨ HÁN http://www.whut.edu.cn/2015web/index.htm 广西
73 广西师范大学 ĐH SƯ PHẠM QUẢNG TÂY http://www.gxnu.edu.cn/default.html
74 广西大学 ĐH QUẢNG TÂY http://www.gxu.edu.cn/
75 广西医科大学 ĐH Y QUẢNG TÂY http://www.gxmu.edu.cn/
76 广西民族大学 ĐH DÂN TỘC QUẢNG TÂY http://www.gxun.edu.cn/ 福建 77 厦门大学 ĐH HẠ MÔN http://www.xmu.edu.cn/ 四川
78 四川大学 ĐH TỨ XUYÊN http://www.scu.edu.cn/
79 西南财经大学 ĐH TÀI CHÍNH TÂY NAM http://www.swufe.edu.cn/
80 电子科技大学 ĐH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ http://www.uestc.edu.cn/
81 成都中医药大学 ĐH TRUNG Y DƯỢC THÀNH ĐÔ http://www.cdutcm.edu.cn/ 陕西 82 长安大学 (原西安公路交通大学) ĐH TRƯỜNG AN (NGUYÊN ĐH GIAO THÔNG TÂY AN) http://www.xahu.edu.cn/
83 西安外国语大学 ĐH NGOẠI NGỮ TÂY AN http://www.xisu.edu.cn/
84 陕西师范大学 ĐH SƯ PHẠM THIỂM TÂY http://www.snnu.edu.cn/default.php
85 西安电子科技大学 ĐH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TÂY AN http://www.xidian.edu.cn/ 甘肃 86 兰州大学 ĐH LAN CHÂU http://www.lzu.edu.cn/
87 兰州交通大学 ĐH GIAO THÔNG LAN CHÂU http://www.lzjtu.edu.cn/
88 兰州理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ LAN CHÂU http://www.gsut.edu.cn/w/ 江西
89 南昌大学 ĐH NAM XƯƠNG http://www.ncu.edu.cn/ 云南
90 昆明理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ CÔN MINH http://www.kmust.edu.cn/
91 云南师范大学 ĐH SƯ PHẠM VÂN NAM http://www.ynnu.edu.cn/default.html
92 云南大学 ĐH VÂN NAM http://www.ynu.edu.cn/
93 云南财经大学 ĐH TÀI CHÍNH VÂN NAM http://www.ynufe.edu.cn/
94 昆明医学院 HỌC VIỆN Y HỌC CÔN MINH http://www.kmmc.cn/kmmc/
95 云南民族大学 ĐH DÂN TỘC VÂN NAM http://www.ynni.edu.cn/ 新疆
96 石河子大学 ĐH THẠCH HÀ TỬ http://www.shzu.edu.cn/
97 新疆师范大学 ĐH SƯ PHẠM TÂN CƯƠNG http://www.xjnu.edu.cn/
98 新疆大学 ĐH TÂN CƯƠNG http://www.xju.edu.cn/
99 新疆医科大学 ĐH Y TÂN CƯƠNG http://www.xjmu.edu.cn/ 贵州
100 贵州大学 ĐH QUÝ CHÂU http://www.gzu.edu.cn/ 河南
101 郑州大学 ĐH TRỊNH CHÂU http://www.zzu.edu.cn/ 河北
102 河北工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ BẮC http://www.hebut.edu.cn/
103 河北大学 ĐH HÀ BẮC http://www.hbu.edu.cn/
104 燕山大学 ĐH YẾN SƠN http://www.ysu.edu.cn/ 宁夏
105 宁夏大学 ĐH NINH HẠ http://www.nxu.edu.cn 海南
106 海南大学 ĐH HẢI NAM http://www.hainu.edu.cn/