DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC
中国政府奖学金院校名单
STT- KHU VỰC +TÊN TRƯỜNG – LINK TRƯỜNG
北京
1 北京交通大学 ĐH GIAO THÔNG BẮC KINH http://www.bjtu.edu.cn/
2 北京工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP BẮC KINH http://www.bjut.edu.cn/
3 北京航空航天大学 ĐH HÀNG KHÔNG BẮC KINH http://www.buaa.edu.cn/
4 北京理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ BẮC KINH http://www.bit.edu.cn/
5 北京科技大学 ĐH KỸ THUẬT BẮC KINH http://www.ustb.edu.cn/
6 北京邮电大学 ĐH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẮC KINH http://www.bupt.edu.cn/
7 北京师范大学 ĐH SƯ PHẠM BẮC KINH http://www.bnu.edu.cn/
8 首都师范大学 ĐH SƯ PHẠM THỦ ĐÔ http://www.cnu.edu.cn/
9 北京外国语大学 ĐH NGOẠI NGỮ BẮC KINH http://www.bfsu.edu.cn/
10 首都经济贸易大学 ĐẠI HỌC KINH TẾ THƯƠNG MẠI BẮC KINH http://www.cueb.edu.cn/
11 北京体育大学 ĐH THỂ DỤC BẮC KINH http://www.bsu.edu.cn/
12 北京化工大学 ĐH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẮC KINH http://www.buct.edu.cn/
13 中国农业大学 ĐH NÔNG NGHIỆP BẮC KINH http://www.cau.edu.cn/
14 中国地质大学 ĐH ĐỊA CHẤT TRUNG QUỐC (BẮC KINH) http://www.cugb.edu.cn/index.action
15 中央民族大学 ĐH DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG http://www.muc.edu.cn/
16 华北电力大学 ĐH ĐIỆN LỰC HOA BẮC http://www.ncepu.edu.cn/
17 中国传媒大学 ĐH TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC http://by.cuc.edu.cn/ 天津
18 天津师范大学 ĐH SƯ PHẠM THIÊN TÂN http://www.tjnuzsb.com/
19 天津工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP THIÊN TÂN http://www.tjpu.edu.cn/
20 天津理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ THIÊN TÂN http://www.tjut.edu.cn/
21 天津财经大学 ĐH TÀI CHÍNH THIÊN TÂN http://www.tjufe.edu.cn/
22 天津大学 ĐH THIÊN TÂN http://www.tju.edu.cn/
23 天津科技大学 ĐH KỸ THUẬT THIÊN TÂN http://www.tust.edu.cn/index.html 上海 24 同济大学 ĐH ĐỒNG TẾ http://www.tongji.edu.cn/
25 上海交通大学 ĐH GIAO THÔNG THƯỢNG HẢI http://www.sjtu.edu.cn/
26 华东师范大学 ĐH SƯ PHẠM HOA ĐÔNG http://www.ecnu.edu.cn/
27 上海外国语大学 ĐH NGOẠI NGỮ THƯỢNG HẢI http://www.shisu.edu.cn/
28 上海财经大学 ĐH TÀI CHÍNH THƯỢNG HẢI http://www.shufe.edu.cn/structure/index
29 上海师范大学 ĐH SƯ PHẠM THƯỢNG HẢI http://www.shnu.edu.cn/
30 上海理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ THƯỢNG HẢI http://www.usst.edu.cn/
31 上海海事大学 ĐH HÀNG HẢI THƯỢNG HẢI http://www.shmtu.edu.cn/ 重庆
32 重庆邮电大学 ĐH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÙNG KHÁNH http://www.cqupt.edu.cn/cqupt/index.shtml
33 哈尔滨工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP CÁP NHĨ TÂN http://www.hit.edu.cn/ 黑龙江 34 黑龙江大学 ĐH HẮC LONG GIANG http://www.hlju.edu.cn/ 吉林
35 吉林大学 ĐH CÁT LÂM http://www.jlu.edu.cn/
36 东北师范大学 ĐH SƯ PHẠM ĐÔNG BẮC http://www.nenu.edu.cn/


37 吉林师范大学 ĐH SƯ PHẠM CÁT LÂM http://www.jlnu.edu.cn/new/
38 长春理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG XUÂN http://www.cust.edu.cn/ 辽宁
39 大连理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ ĐẠI LIÊN http://www.dlut.edu.cn/
40 大连海事大学 ĐH HÀNG HẢI ĐẠI LIÊN http://www.dlmu.edu.cn/
41 中国医科大学 ĐẠI HỌC Y TRUNG QUỐC http://202.118.40.32/
42 辽宁师范大学 ĐH SƯ PHẠM LIÊU NINH http://www.lnnu.edu.cn/
43 沈阳师范大学 ĐH SƯ PHẠM THẨM DƯƠNG http://www.synu.edu.cn/
44 东北财经大学 ĐH TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC http://www.dufe.edu.cn/
45 大连外国语学院 HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ ĐẠI LIÊN http://www.dlufl.edu.cn/
46 沈阳航空航天大学 ĐH HÀNG KHÔNG THẨM DƯƠNG http://www.sau.edu.cn/
47 辽宁中医药大学 ĐH ĐÔNG Y DƯỢC LIÊU NINH http://www.lnutcm.edu.cn/web/guest/home
48 沈阳工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP LIÊU NINH http://www.sut.edu.cn/
49 沈阳建筑大学 ĐH KIẾN TRÚC THẨM DƯƠNG http://www.sjzu.edu.cn/
50 大连交通大学 ĐH GIAO THÔNG ĐẠI LIÊN http://gzstdjtu.xxzs.org/default.asp 安徽 51 安徽大学 ĐH AN HUY http://www.ahu.edu.cn/
52 安徽师范大学 ĐH SƯ PHẠM AN HUY http://www2.ahnu.edu.cn/ 江苏
53 南京大学 ĐH NAM KINH http://www.nju.edu.cn/
54 东南大学 ĐH ĐÔNG NAM http://www.seu.edu.cn/
55 河海大学 ĐH HÀ HẢI http://www.hhup.com/
56 南京中医药大学 ĐH DÔNG Y DƯỢC NAM KINH http://www.njutcm.edu.cn/
57 中国药科大学 ĐH DƯỢC TRUNG QUỐC http://www.cpu.edu.cn/s/1/t/96/main.htm 58 南京师范大学 ĐH SƯ PHẠM NAM KINH http://www.njnu.edu.cn/
59 南京理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ NAM KINH http://www.njust.edu.cn/
60 南京农业大学 ĐH NÔNG NGHIỆP NAM KINH http://www.njau.edu.cn/
61 江苏大学 ĐH GIANG TÔ http://www.ujs.edu.cn/site1/
62 扬州大学 ĐH DƯƠNG CHÂU http://www.yzu.edu.cn/ 浙江
63 浙江师范大学 ĐH SƯ PHẠM TRIẾT GIANG http://www.zjnu.edu.cn/
64 浙江理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ TRIẾT GIANG http://www.zist.edu.cn/
65 浙江工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP TRIẾT GIANG http://www.zjut.edu.cn/
66 浙江科技学院 HỌC VIỆN KỸ THUẬT TRIẾT GIANG http://www.zust.edu.cn/
67 杭州师范大学 ĐH SƯ PHẠM HÀNG CHÂU http://www.hznu.edu.cn/ 山东
68 山东大学 ĐH SƠN ĐÔNG http://www.sdu.edu.cn/
69 中国海洋大学 ĐH HẢI DƯƠNG TRUNG QUỐC http://www.ouc.edu.cn/ 湖北 70 华中科技大学 ĐH KỸ THUẬT HOA TRUNG http://www.hust.edu.cn/
71 华中师范大学 ĐH SƯ PHẠM HOA TRUNG http://www.ccnu.edu.cn/
72 武汉理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VŨ HÁN http://www.whut.edu.cn/2015web/index.htm 广西
73 广西师范大学 ĐH SƯ PHẠM QUẢNG TÂY http://www.gxnu.edu.cn/default.html
74 广西大学 ĐH QUẢNG TÂY http://www.gxu.edu.cn/
75 广西医科大学 ĐH Y QUẢNG TÂY http://www.gxmu.edu.cn/
76 广西民族大学 ĐH DÂN TỘC QUẢNG TÂY http://www.gxun.edu.cn/ 福建 77 厦门大学 ĐH HẠ MÔN http://www.xmu.edu.cn/ 四川
78 四川大学 ĐH TỨ XUYÊN http://www.scu.edu.cn/
79 西南财经大学 ĐH TÀI CHÍNH TÂY NAM http://www.swufe.edu.cn/
80 电子科技大学 ĐH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ http://www.uestc.edu.cn/
81 成都中医药大学 ĐH TRUNG Y DƯỢC THÀNH ĐÔ http://www.cdutcm.edu.cn/ 陕西 82 长安大学 (原西安公路交通大学) ĐH TRƯỜNG AN (NGUYÊN ĐH GIAO THÔNG TÂY AN) http://www.xahu.edu.cn/
83 西安外国语大学 ĐH NGOẠI NGỮ TÂY AN http://www.xisu.edu.cn/
84 陕西师范大学 ĐH SƯ PHẠM THIỂM TÂY http://www.snnu.edu.cn/default.php
85 西安电子科技大学 ĐH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TÂY AN http://www.xidian.edu.cn/ 甘肃 86 兰州大学 ĐH LAN CHÂU http://www.lzu.edu.cn/
87 兰州交通大学 ĐH GIAO THÔNG LAN CHÂU http://www.lzjtu.edu.cn/
88 兰州理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ LAN CHÂU http://www.gsut.edu.cn/w/ 江西
89 南昌大学 ĐH NAM XƯƠNG http://www.ncu.edu.cn/ 云南
90 昆明理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ CÔN MINH http://www.kmust.edu.cn/
91 云南师范大学 ĐH SƯ PHẠM VÂN NAM http://www.ynnu.edu.cn/default.html
92 云南大学 ĐH VÂN NAM http://www.ynu.edu.cn/
93 云南财经大学 ĐH TÀI CHÍNH VÂN NAM http://www.ynufe.edu.cn/
94 昆明医学院 HỌC VIỆN Y HỌC CÔN MINH http://www.kmmc.cn/kmmc/
95 云南民族大学 ĐH DÂN TỘC VÂN NAM http://www.ynni.edu.cn/ 新疆
96 石河子大学 ĐH THẠCH HÀ TỬ http://www.shzu.edu.cn/
97 新疆师范大学 ĐH SƯ PHẠM TÂN CƯƠNG http://www.xjnu.edu.cn/
98 新疆大学 ĐH TÂN CƯƠNG http://www.xju.edu.cn/
99 新疆医科大学 ĐH Y TÂN CƯƠNG http://www.xjmu.edu.cn/ 贵州
100 贵州大学 ĐH QUÝ CHÂU http://www.gzu.edu.cn/ 河南
101 郑州大学 ĐH TRỊNH CHÂU http://www.zzu.edu.cn/ 河北
102 河北工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ BẮC http://www.hebut.edu.cn/
103 河北大学 ĐH HÀ BẮC http://www.hbu.edu.cn/
104 燕山大学 ĐH YẾN SƠN http://www.ysu.edu.cn/ 宁夏
105 宁夏大学 ĐH NINH HẠ http://www.nxu.edu.cn 海南
106 海南大学 ĐH HẢI NAM http://www.hainu.edu.cn/

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY


Tham gia bình luận:

Đăng

nhận

vấn
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử